Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"

Cel główny projektu:
Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu PZGiK i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy GESUT.

Cele szczegółowe:
• Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla miasta Poznania do 2021 roku.
• Uruchomienie nowych, dojrzałych elektronicznych usług Systemu PZGiK w zakresie uzgadniania i opiniowania bazy GESUT w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej do 2022 roku.
• Zwiększenie dostępność kompletnych danych ewidencyjnych w zakresie kartoteki budynków i lokali celem okresowego zasilania systemu ZSIN.
• Udostępnienie usługi danych przestrzennych IIP WMS dla trzeciej grupy tematycznej – użyteczność publiczna - nazwy podmiotu władającego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
• Nadzór inspektorski w zakresie modernizacji egib
• Utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla fragmentu obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań
• Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne.

• Promocja projektu

Planowane efekty:
• Wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie założenia inicjalnej bazy danych GESUT, w tym podjęcie czynności związanych z uzgodnieniem i opiniowaniem bazy GESUT z podmiotami władającymi siecią uzbrojenia terenu,
• Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości danych PZGiK w zakresie danych EGiB przez założenie kartoteki budynków i lokali dla dwóch obrębów ewidencyjnych,
• Usprawnienie procesów związanych z prowadzeniem baz danych PZGiK przez MODGiK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) i wdrożenia Portalu Branżowego,
• Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań,
• Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Poznania poprzez poprawę jakości danych GESUT kluczowych dla procesu inwestycyjnego oraz rozszerzenie pakietu usług informacyjnych z tym związanych, co w szczególności dotyczy powszechnej usługi danych przestrzennych, będącej elementem Lokalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (LIIP) umożliwiającej dostęp do (zharmonizowanych) danych sieci uzbrojenia terenu wraz z informacją o jej władającym.

Wartość projektu: 1 797 868,01 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 582 187,80 PLN

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ