Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Koło Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy ZGiKM GEOPOZ

Wszystkich geodetów, którzy mają trochę wolnego czasu i chcieli by działać na rzecz środowiska geodezyjnego zachęcamy do wstąpienia w szeregi członków Stowarzyszenia.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia według statutu SGP?
1. Członkami zwyczajnymi SGP mogą być (§ 12):
a) inżynierowie i technicy ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii,
b) inni specjaliści, będący członkami jednej z sekcji SGP, posiadający znaczne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prezentujący wysoki poziom etyki zawodowej,
c) studenci kierunków geodezyjnych poczynając od trzeciego roku studiów.
2. Stwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Prezydium Zarządu właściwego Oddziału, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny SGP
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do (§ 13):
a) czynnego i biernego wyboru do władz SGP zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
b) brania udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, doradztwa naukowo-technicznego oraz opiniowania jego prac,
d) działania w pracach sekcji i komisji zgodnie z posiadaną specjalnością oraz zainteresowaniami, na podstawie regulaminów tych jednostek,
e) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SGP,
f) korzystania z lokali i urządzeń SGP oraz Domów Technika zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
g) korzystania z różnych form pomocy bytowej i koleżeńskiej organizowanej przez Stowarzyszenie,
h) korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism i innych wydawnictw naukowo-technicznych w zakresie określonym przez Zarząd Główny,
i) noszenia odznak organizacyjnych i honorowych SGP i NOT,
j) niepłacenia składki przez członka SGP po ukończeniu 75-ciu lat życia oraz inwalidów I grupy,
k) powoływania się na członkostwo w SGP w wykonanych opracowaniach geodezyjnych i prowadzonej korespondencji związanej z zawodem.
4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do (§ 14):
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SGP,
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SGP,
3. przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej oraz dyscypliny organizacyjnej,
4. regularnego opłacania składek członkowskich.
Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu właściwego Oddziału na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata, po stwierdzeniu warunków, o których mowa w § 12 (§ 15).

Do pobrania:
Deklaracja członkowska.doc
Deklaracja członkowska.pdf

 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ