Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
strona główna
grafika z mapą
strona Miasta Poznania

Koło Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy ZGiKM GEOPOZ

O Kole SGP przy ZGiKM GEOPOZ

Koło Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy ZGiKM GEOPOZ jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia i skupia kilkudziesięciu członków, którzy chcą działać na rzecz geodezji i środowiska geodezyjnego. Działanie w Kole polega na:

  • zachęcaniu geodetów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dbania o dobrą jakość prac,
  • przekazywaniu informacji potrzebnych w działalności geodezyjnej,
  • pomaganiu geodetom w uzyskaniu uprawnień zawodowych poprzez organizowanie kursów i egzaminów w porozumieniu z Zarządem Głównym,
  • organizowaniu i uczestniczeniu w szkoleniach z różnych dziedzin działalności geodezyjnej, w zakresie aktualnych przepisów prawa,
  • braniu udziału w konsultacjach społecznych w zakresie tworzenia prawa, zmian w przepisach prawnych dotyczących branży geodezyjnej poprzez formułowanie własnych opinii, uwag i wniosków,
  • współorganizowaniu i uczestniczeniu w sympozjach, konferencjach, odczytach, referatach,
  • organizowaniu spotkań, zjazdów podczas, których można wymienić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,
  • organizowaniu rozmaitych imprez o charakterze rekreacyjno sportowym (rajdy piesze, rowerowe, mistrzostwa, spotkania klubowe itp.),
  • reprezentowaniu środowiska geodezyjnego na imprezach innych branż.

Działalność w Kole opiera się na statucie SGP (.pdf 318 kB) zarejestrowanym przez sąd rejestrowy na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz kodeksie etyki SGP (.pdf 38 kB).

Historia Koła

Historia Koła przy ZGIKM GEOPOZ sięga roku 1953, kiedy pierwsi członkowie wstąpili do Koła Terenowego skupiającego geodetów Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego i innych jednostek w różnych postaciach organizacyjnych: Biura Geodety Miejskiego, Biura Geodezji i Kartografii miasta Poznania, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. W tej formie Koło istniało do roku 1965.
W historii Koła w szczególnie zapisał się rok 1978, kiedy jego członkowie zorganizowali sympozjum na temat „ Geodezja w gospodarce miejskiej na przykładzie miasta Poznania”. Celem sympozjum było zintegrowanie środowiska geodezyjnego w działaniach na rzecz miasta oraz wykonywanego zawodu. Organizacja sympozjum związana była z obchodami jubileuszu 250- lecia sporządzenia pierwszej mapy gospodarczej dla potrzeb odbudowy zniszczonego przez huragan miasta Poznania.
Miejska Pracownia Geodezyjna przekształciła się najpierw w Zarząd Geodezji i Gospodarki Terenami, później wyodrębniło się Biuro Geodezji i Kartografii, które istniało się w latach 1973-1974. W roku 1974 powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne a następnie w 1976 roku Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne istniejące do roku 1991, z którego bezpośrednio wywodzi się ZGiKM GEOPOZ.
We wszystkich tych formach organizacyjnych działało Koło SGP, które na początku skupiało 18 osób. W latach późniejszych ilość członków Koła się zmieniała osiągając w 1980 roku liczbę 179 osób. W chwili obecnej do Koła należy 37 członków.

Kilka faktów z historii poznańskiej geodezji

Stowarzyszenie Geodetów Polskich powstało w 1953 roku, ale było ono kontynuatorem innych wcześniejszych organizacji geodezyjnych. Pierwsze wzmianki o organizacji zrzeszającej geodetów - „Związku mierniczych” pochodzą z 1916 roku. Stowarzyszenia geodetów na przestrzeni historii miały różne nazwy: Związek Mierniczych Polskich (1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926), Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (1945). Geodeci uczestniczą już od 1926 roku w pracach rozmaitych komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) a od roku 1930 działają również w Międzynarodowym Towarzystwie Fotogrametrii i Teledetekcji. Szczególnie dobrze układa się współpraca z geodetami z Czech i Słowacji.
Najważniejsze wydarzenia z historii wielkopolskiej geodezji związane z działalnością członków Stowarzyszenia:
09.1945: I powojenny zjazd geodetów województwa wielkopolskiego,
12.1945: Przyjęcie pierwszych 68 członków jeszcze do Stowarzyszenia Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej,
1946: Utworzenie Państwowego Liceum Mierniczego w Poznaniu,
1952: Powstają pierwsze Koła,
1953: Powstaje Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
1968: Zainaugurowanie "Dni Geodezji i Kartografii" na Międzynarodowych Targach Poznańskich,
1972: Pokazy, prelekcje, ogólnopolska "Giełda projektów wynalazczych" na "Wielkopolskich dniach techniki",
1954: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Stowarzyszenia,
1961-1968: Posiedzenia Głównej Komisji Techników,
1965: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Stowarzyszenia w Poznaniu
1965: Konferencja naukowo-techniczna "Kartografia wielkoskalowa w gospodarce narodowej",
1975: Posiedzenia komisji 7 ds. Katastru i Urządzeń Rolnych Międzynarodowej Organizacji Geodezyjnej FIG w Poznaniu,
Narady przewodniczących i sekretarzy generalnych stowarzyszeń geodetów z Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Węgier, ZSRR, Polski w Rydzynie,
1976: Konferencja naukowo-techniczna "Geodezja satelitarna",
1978: Jubileusz 250-lecia wykonania pierwszej mapy gospodarczej Poznania - sympozjum naukowo-techniczne: "Geodezja w gospodarce miejskiej na przykładzie miasta Poznania",
1979: Przekazanie Zarządowi Głównemu sztandaru Stowarzyszenia ufundowanego przez nasz Oddział na uroczystym posiedzeniu w Poznaniu poświęconym 60-leciu działalności organizacji społecznych geodetów polskich,
1984: Wydanie "Przewodnika zawodowego geodety" - jako zbioru przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii,
1986: XVI narada nt. "Informatyka w geodezji i kartografii" - współorganizatorem jest Koło SGP przy PPGK GEOPOZ,
1991: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geodezyjnej dla uczniów średnich szkół geodezyjnych w Błażejewku k. Kórniku (120 uczestników z 13 techników),
od 2005: Coroczne seminarium z cyklu "Rozwój onszarów wiejskich" organizowane przez członków SGP, Uniwersytet Przyrodniczy i Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie,
Coroczna konferencja "Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej - GIS Day" - współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Coroczny Dzień Geodety organizowany w Technikum Geodezyjno-Drogowym.

1965: Konferencja naukowo-techniczna "Kartografia wielkoskalowa w gospodarce narodowej",
1975: Posiedzenia komisji 7 ds. Katastru i Urządzeń Rolnych Międzynarodowej Organizacji Geodezyjnej FIG w Poznaniu,
Narady przewodniczących i sekretarzy generalnych stowarzyszeń geodetów z Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Węgier, ZSRR, Polski w Rydzynie,
1976: Konferencja naukowo-techniczna "Geodezja satelitarna",
1978: Jubileusz 250-lecia wykonania pierwszej mapy gospodarczej Poznania - sympozjum naukowo-techniczne: "Geodezja w gospodarce miejskiej na przykładzie miasta Poznania",
1979: Przekazanie Zarządowi Głównemu sztandaru Stowarzyszenia ufundowanego przez nasz Oddział na uroczystym posiedzeniu w Poznaniu poświęconym 60-leciu działalności organizacji społecznych geodetów polskich,
1984: Wydanie "Przewodnika zawodowego geodety" - jako zbioru przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii,
1986: XVI narada nt. "Informatyka w geodezji i kartografii" - współorganizatorem jest Koło SGP przy PPGK GEOPOZ,
1991: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geodezyjnej dla uczniów średnich szkół geodezyjnych w Błażejewku k. Kórniku (120 uczestników z 13 techników),
od 2005: Coroczne seminarium z cyklu "Rozwój onszarów wiejskich" organizowane przez członków SGP, Uniwersytet Przyrodniczy i Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie,
Coroczna konferencja "Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej - GIS Day" - współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Coroczny Dzień Geodety organizowany w Technikum Geodezyjno-Drogowym.

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ