Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

                               ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ                    


Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (wykazania interesu prawnego lub faktycznego).

Informacje podlegające udostępnianiu:
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Są to m.in. informacje o:
- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
- polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
- danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
- majątku publicznym.
Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać materiały dokumentujące posiedzenia. Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Formy udostępniania informacji:
Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
- wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez zainstalowane urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Udostępnianie informacji na wniosek:
Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej dostępny jest poniżej (formularze do pobrania).

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji następuje również w przypadku niewykazania przez wnioskodawcę interesu publicznego w przypadku, gdy wnioskowana informacja ma charakter informacji przetworzonej.
Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
Informujemy, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Powyższe oznacza m.in., że udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków następuje w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W celu uzyskania przedmiotowych danych należy skorzystać z formularzy zamieszczonych zakładce "Sprawy i formularze".Formularze do pobrania:
 Wniosek o udzielenie informacji publicznej (.doc 46kB)
 Wniosek o udzielenie informacji publicznej (.pdf 39kB)
Archiwum - rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za rok 2016
Archiwum - rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za rok 2017

Zakończono z dniem 28.09.2017 r. prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, co wynika z zapisów zarządzenia wewnętrznego nr 23/2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego o wprowadzeniu zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz udostępniania i przekazywania na wniosek informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Magdalena Bielanowska 
Data wytworzenia informacji:   2018-03-02 
Wprowadził informację do BIP:   Szymon Twarużek 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-01-23 08:52:12 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ