Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
 • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • szukaj

BIEŻĄCE OFERTY PRACY                                            


Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, iż:

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz Pana/Pani zgoda, w przypadku podania danych wykraczających poza wskazany w wymienionych przepisach zakres (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 4. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, z siedzibą przy ul. Gronowej 20, 61-655 w Poznaniu.
 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o pracownikach samorządowych. Nieodebrane dokumenty poświadczające przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia w formie papierowej zostaną komisyjnie zniszczone, a w formie elektronicznej usunięte/zanonimizowane, po upływie jednego miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP, z wyłączeniem dokumentacji kandydatów wpisanych do Protokołu z przeprowadzonego naboru, których dokumentacja zostanie zniszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym Urzędowi Miasta Poznania w celu publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danych dot. wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie udzielonej zgody - przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: kadry@geopoz.poznan.pl.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią szerszego zakresu danych niż wynika to z przepisów prawa wymaga zamieszczenia w aplikacji klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Treść klauzuli zgody umieszczona jest w ofercie pracy oraz w formularzu elektronicznym.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.
Nabór na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ jest otwarty i konkurencyjny, przeprowadzany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
Zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line i przesyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów tradycyjną pocztą lub składania w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.

data publikacji

nr referencyjny

stanowisko

komórka organizacyjna

termin składania ofert

Wniosek on-line


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Ewa Grendel 
Data wytworzenia informacji:   2020-03-20 
Wprowadził informację do BIP:   Szymon Twarużek 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-02-20 11:49:13 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ