Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją celu przetwarzania jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie (ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań).
3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.
4. Państwa dane osobowych nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą poddane profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym podmiotom publicznym na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
2. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom na podstawie pisemnej umowy.
3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
c) przygotowania i wykonania umowy, której Państwo są stroną;
d) realizacji innych zadań niż wskazane ust. 1 lit. a-c, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.

2. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

b) żądania ich usunięcia, w przypadku gdy:
• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

c) ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu;

d) ograniczenie przetwarzania danych zgromadzonych w materiałach archiwalnych dotyczących:
• żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych,
• zmiany zakresu danych,
• udzielenia informacji wynikających z art. 15 RODO.

e) do przenoszenia danych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa;

f) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

2. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo złożyć wniosek do Administratora.
4. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuje, że na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu powołał Panią Renatę Promis.

Dane kontaktowe IOD

adres e-mail: iod@geopoz.poznan.pl

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Renata Mroczkowska 
Data wytworzenia informacji:   2019-07-18 
Wprowadził informację do BIP:   Szymon Twarużek 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2019-08-13 11:56:39 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ