Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
  • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  • szukaj

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO


1. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zezwala na ponowne wykorzystywanie informacji w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Informacje sektora publicznego są co do zasady udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie i pod następującymi warunkami:
1.1 obowiązkiem podania przez użytkownika ponownie wykorzystującego treści, źródła, z którego one pochodzą,
1.2 obowiązkiem podania daty wytworzenia informacji oraz daty pozyskania informacji,
1.3 obowiązkiem poinformowania ZGiKM GEOPOZ w terminie 14 dni o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, w formie pisemnej w dowolny sposób, w tym na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl,
1.4 wyłączenia odpowiedzialności ZGiKM GEOPOZ z tytułu wszelkich następstw ponownego wykorzystywania informacji.

2. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
ZGiKM GEOPOZ może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat uwzględnia się koszty ponoszone w celu przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania bądź przekazania informacji, np. różnego rodzaju materiały, których zużycie można przyporządkować do przekazania informacji, czy koszty dodatkowego nakładu pracy. Łączna wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
ZGiKM GEOPOZ, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

3. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego bądź w przypadku określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji lub wysokości opłaty:
3.1. W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
3.2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę,
3.3. Wnioskodawcy, któremu przedstawiona została oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji lub określająca wysokość opłat za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania przysługuje prawo do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania. Od decyzji przysługuje odwołanie na zasadach określonych w pkt. 3.1.

4. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego
ZGiKM GEOPOZ nie zawarł umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego winien zawierać w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym – należy także wskazać okres, przez który ZGiKM GEOPOZ będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji, w przedmiotowy sposób.
Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.Archiwum - rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za rok 2016 - archiwum
Archiwum - rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za rok 2017 - archiwum

Zakończono z dniem 28.09.2017 r. prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, co wynika z zapisów zarządzenia wewnętrznego nr 23/2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego o wprowadzeniu zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz udostępniania i przekazywania na wniosek informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Magdalena Bielanowska 
Data wytworzenia informacji:   2018-07-04 
Wprowadził informację do BIP:   Szymon Twarużek 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-01-23 08:51:50 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ