Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
 • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • szukaj

Deklaracja dostępności

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie pliki do pobrania są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.

 • Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym.

 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Roszak-Malanowicz, monika.roszak@geopoz.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 061 8271 559. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ znajduje się w Poznaniu, przy ulicy Gronowej 20.
 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Gronowej, od strony marketu Eurospar. Pierwsze prowadzi do biurowca i jest dostępne wyłącznie dla pracowników, drugie  prowadzi do Sali Obsługi Klienta i jest przeznaczone dla klientów.
 2. Wejście do Sali, winda i Sala Obsługi Klienta są przystosowane do poruszania się osoby na wózku.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Sali Obsługi Klienta.
 4. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie spełnia ono wymagań standardu dostępności.
 5. W Zarządzie nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W Sali można skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym, a po wcześniejszym umówieniu się można skorzystać na miejscu z usług tłumacza polskiego języka migowego.

Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data wytworzenia informacji:   2020-09-28 11:14:56 
Wprowadził informację do BIP:   Monika Roszak-Malanowicz 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-09-28 13:11:33 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ