Włącz/wyłącz wysoki kontrast Informacje w języku migowym AAA
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich stosowanie w bieżącej konfiguracji.
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies
X
 • Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
 • szukaj

OFERTY PRACY ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

Szanowni Państwo,
jesteśmy jednostką nastawioną na tworzenie stabilnej, zaangażowanej i efektywnie działającej kadry. Do grona naszych pracowników zapraszamy osoby odpowiedzialne, lojalne, posiadające wysoki poziom kultury osobistej oraz chęć rozwijania własnych kompetencji.
Pracownikom oferujemy:
- pracę w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji, w oparciu o umowę o pracę,
- nowoczesne warunki pracy,
- korzystne godziny pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, dofinansowanie do nauki, dostęp do literatury fachowej,
- bogaty pakiet socjalny,
- bezpłatne szczepienia przeciw grypie,
- opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
- ubezpieczenie grupowe.

Informacje dla kandydatów:
Zależy nam na tym, żeby zarządzanie ludźmi opierało się na jednakowych i przejrzystych zasadach. W ZGiKM GEOPOZ funkcjonuje Księga Polityki Personalnej, której integralną część stanowią procedury:
- doboru kadrowego,
- wprowadzenia do pracy,
- przebiegu stosunku pracy,
- polityki szkoleniowej, okresowych ocen pracowników,
- przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w zakresie relacji i stosunków interpersonalnych.

Nabór na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ jest otwarty i konkurencyjny, przeprowadzany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Wszystkie oferty na wolne stanowiska pracy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ oraz umieszczamy na tablicy informacyjnej, która znajduje się w Sali Obsługi Klienta. Dokumenty aplikacyjne można składać w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ, przesłać tradycyjną pocztą lub drogą internetową, korzystając z formularza aplikacyjnego lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (opatrując podpisem elektronicznym, tj.: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Zwracamy uwagę, że skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego. Dana ta jest niezbędna do obsługi procesu rekrutacyjnego. W przypadku braku zgody na podanie adresu mailowego prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą lub złożenie w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.

Nabór na wolne stanowisko pracy składa się z kilku etapów:
1. analiza dokumentów aplikacyjnych – sprawdzamy czy oferta aplikacyjna została złożona w wyznaczonym terminie, czy jest kompletna (tj. czy zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty), a przede wszystkim - czy kandydat spełnia wymagania, które uznaliśmy za niezbędne na danym stanowisku pracy. Ponadto, zwracamy uwagę na treść listu motywacyjnego, spełnianie przez kandydata wymagań dodatkowych oraz na jakość dostarczonych dokumentów. Wybranych kandydatów zapraszamy do etapu drugiego.
2. rozmowa kwalifikacyjna – odbywa się przy udziale komisji rekrutacyjnej. Celem spotkania jest bliższe wzajemne poznanie oraz weryfikacja informacji zawartych w dostarczonej ofercie aplikacyjnej. Podczas spotkania, w zależności od stanowiska, może być przeprowadzony test kwalifikacyjny (zwykle jest to test wiedzy).
3. ogłoszenie wyniku naboru – wybranej osobie proponujemy zatrudnienie, a pozostałym uczestnikom rozmów kwalifikacyjnych, dziękujemy za udział w procesie. Informację o wyniku naboru zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Sali Obsługi Klienta.

Wszystkim zainteresowanym podjęciem pracy życzymy powodzenia podczas procesu rekrutacji!

BIEŻĄCE OFERTY PRACY                                            


Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, iż:

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz Pana/Pani zgoda, w przypadku podania danych wykraczających poza wskazany w wymienionych przepisach zakres (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 4. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, z siedzibą przy ul. Gronowej 20, 61-655 w Poznaniu.
 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o pracownikach samorządowych. Nieodebrane dokumenty poświadczające przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia w formie papierowej zostaną komisyjnie zniszczone, a w formie elektronicznej usunięte/zanonimizowane, po upływie jednego miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP, z wyłączeniem dokumentacji kandydatów wpisanych do Protokołu z przeprowadzonego naboru, których dokumentacja zostanie zniszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym Urzędowi Miasta Poznania w celu publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danych dot. wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie udzielonej zgody - przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: kadry@geopoz.poznan.pl.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią szerszego zakresu danych niż wynika to z przepisów prawa wymaga zamieszczenia w aplikacji klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Treść klauzuli zgody umieszczona jest w ofercie pracy oraz w formularzu elektronicznym.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.
Nabór na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ jest otwarty i konkurencyjny, przeprowadzany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
Zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line i przesyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów tradycyjną pocztą lub składania w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.

data publikacji

nr referencyjny

stanowisko

komórka organizacyjna

termin składania ofert

Wniosek on-line


Wytworzył/odpowiedzialny za treść informacji:   Wiesława Chajec 
Data wytworzenia informacji:   2020-02-13 
Wprowadził informację do BIP:   Szymon Twarużek 
Data udostępnienia informacji w BIP:   2020-02-20 11:48:42 

© 2010-2019 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ